Osaamisen anatomia

 In Johtajuus, Laatua työelämään, Osaaminen

Oman osaamisen tunnistaminen ei ole helppoa. Etenkään itsekseen tehtynä siitä ei tunnu saavan irti kuin murto-osan, senkin harmaanlaimeana tuotoksena. Paitsi, että osaaminen ilmenee aina suhteessa toisiin ja riippuu esiintymisympäristöstään, vaatii myös sen tunnistaminen toista ihmistä. Jotakuta, joka näkee sinun kokonaivaltaisesti muunakin kuin tutkintonimikkeinä, titteleinä tai urautuneena jatkumona sille, mistä olet tullut.

Osaamista nimittäin löytyy monista paikoista. Monista muistakin paikoista, kuin tutkinnoista ja työtodistuksista. Tapanani on kuvailla sen kirjoa ja määrää lauseella: ”Potentiaalista osaamistasi on kaikki se, mikä kulkee nahoissasi työpaikalle’.

 

MITÄ KAIKKEA OSAAMINEN ON?

Kuva kiteyttää osaamisen eri dimensiot. Se, ketä tunnet, on sinun osaamisportfoliosi sisältöä. Se, minkälainen ihminen ja persoona olet, vaikuttaa suuresti siihen, miten osaamistasi vapautat, jaat ja kehität. Off-duty taidot kulkevat nekin aina mukanasi. Se, mitä mm. elämä on sinulle opettanut, voi olla ratkaisevaa urasi kannalta.

Mitä tarkoittaa osaaminen?

Mitä kaikkea on osaaminen? (Elina Ruokoski, SmartUp 2017)

 

YKSI OSAAMINEN TARVITSEE RINNALLEEN TOISTA

Osaaminen todentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Itse asiassa osaamisen voidaan sanoa olevan yksi vuorovaikutuksen muoto (Marja-Liisa Trux). Samaa on myös työ: toisiaan tarvitsevien ihmisten vuorovaikutusta (Esko Kilpi). Jolloin vuorovaikutusosaaminen ja sosiaaliset taidot nousevat avainrooliin.

Näin ollen yksi osaaminen harvoin riittää tuottamaan huippusuorituksia. Rinnalle tarvitaan muuta osaamista. Substanssiosaamisesi pääsee loistoonsa vasta sosiaalisten ja tunnetaitojen harjaannuttua. Muun muassa.

Osaamisen rakentuminen on konstruktiivista, kuten aikuisen oppiminenkin, joka taas on osaamisen hankkimisprosessia edeltävä vaihe.

Esimerkiksi bisnesosaamisesi pääsee oikeuksiinsa, kun sinulla on kyllin hyvä liiketaloudellinen yleissivistys. Että tiedät perusasiat mm. rahan liikkeistä, markkinoinnista, myynnin lainalaisuuksista, strategisesta ajattelusta, johtamisesta, tuotannosta sekä tuotekehityksestä ja ihmisen käyttäytymisestä.

Tiettyyn nimettyyn organisaatioon liittyvä osaaminen ratkaisee sen, kuinka tehokkaasti henkilön substanssi- ja bisnesosaaminen kanavoituvat organisaation osaamiseksi, eli osaksi liikeideaa ja tuotteiden ja palveluiden tuntemusta ja sen ulkoisia ja sisäisiä verkostoja. Organisaatio-osaaminen karttuu kokemuksen myötä, mutta sitä voi hoputtaa esimerkiksi hiljaisen tiedon siirtämiseen keskittyvällä perehdytyksellä. Lisäksi soveltava ja systeeminen tilanneosaaminen kruunaavat talentin.

 

ÄLÄ SEKOITA LUITA JA LIHAKSIA

On kriittistä pystyä yhdistämään henkilön yksilöllinen osaaminen yhteisön, yrityksen tai organisaation osaamiseen. Tärkeää on myös se, että oppimisen ja osaamisen kehittämisen menetelmät uskalletaan nähdä erilaisia konkreettisina toimina riippuen siitä, kummasta on kysymys – yksilön vaiko organisaation osaamisen tarkastelusta. Suorituskyvyn kannalta on olennaista tietää, kumpaa operoidaan, luita vai lihaksia.

Asiaan kannattaa käyttää paukku tai pari. Sillä on yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan tappio, jos osaaminen jää hyödyntämättä.

Osaamishukka (Elina Ruokoski, SmartUp Oy 2017)